Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Promocje

Systemy płatności

  • Dotpay
  • Paynow

Kontakt

  • INOT - Sławomir Matwijów
    NIP: 7491005067
  • E-mail:biuro@inot.pl
  • Telefon602 77 88 95
    77 43 73 951
Strona główna1 » Regulamin i RODO

Regulamin i RODO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem

www.sklep.inot.pl

Sprzedającym jest firma :

 

INOT - Sławomir Matwijów

 

ul. Powstańców 24a

48-250 Głogówek 

NIP: 7491005067          REGON: 531003600

 

prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwaną także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:pod numerami telefonów : 77 43 73 951 , 602 77 88 95

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@inot.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity :Dz.U.2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn.zm./), a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem , z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną, która wymaga dodatkowo potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia na trwałym nośniku, przed realizacją przez Sprzedającego).

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.inot.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.inot.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, w jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

14. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem (który jest integralną częścią każdej umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem sklepu www.sklep.inot.pl , i jest powszechnie dostępny na stronie www.sklep.inot.pl) i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.sklep.inot.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.inot.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie /potwierdzając to mailem/ lub drogą mailową.

5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania ze sklepu internetowego , Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:

- aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

- prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej,

- Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej

- włączoną obsługę cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),

- aktywny adres e-mail .

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.inot.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Koszt wydania i odebrania towaru ponosi Klient - podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty dostawy są pobierane odrębnie i uwidocznione jako osobna pozycja na paragonie lub fakturze VAT.

2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

3. Każde zamówienie przed realizacją musi zostać zapisane na trwałym nośniku, bez względu na sposób jego złożenia.

4. Zamówienia są przyjmowane:

- przez stronę internetową /24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok/, za pomocą formularza (Kupujący składa zamówienie poprzez kliknięcie ikony „do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz „Zamawiam” przy podsumowaniu całości zamówienia oraz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kontaktowego na stronie internetowej www.sklep.inot.pl). Ostateczne złożenie zamówienia następuje po kliknięciu ikony „Zamawiam i płacę” po podaniu danych kontaktowych.

- telefonicznie w godzinach działania sklepu podanych na głównej stronie sklepu www.sklep.inot.pl pod nr tel 77 4373951 ( zamówienia telefoniczne będą realizowane przez Sprzedającego po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego na trwałym nośniku: mailem lub listownie).

- drogą mailową /24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok/ za pomocą poczty elektronicznej sklep@inot.pl.

5.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

- o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

- o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług sklepu www.sklep.inot.pl,

- o spełnieniu przewidzianych w Regulaminie warunków zostania Klientem,

- o stwierdzeniu, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

- o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,

- o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości od Sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia potwierdzonego na trwałym nośniku, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności on-line ewentualnie momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w Sklepie Internetowym towarów oraz do przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany powyższe nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową lub przekazany listownie. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego lub w wybranym Paczkomacie InPost.

3. Przesyłka dostarczana jest do 6 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i w większości przypadków jest on krótszy. Przy wyborze opcji płatności „przelew bankowy” , „przelew online” lub "kartą płatniczą" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności jak i wagi przesyłki. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony na stronie www.sklep.inot.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu/zamówienia/ lub w kasie sklepu stacjonarnego.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez paynow(mBank) lub Dotpay – krajowych instytucji płatniczych, Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
- Kartą płatniczą online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A..  Dostępne karty płatnicze :Visa, Visa Electron, Mastercard, masterCard Electronic, Maestro"

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

1.Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów w sytuacji jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

3.Termin 14 dni na zwrot jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania rzeczy.

4.Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, który wysyłany jest w załączniku wiadomości e-mail potwierdzającej wysłanie zakupionego towaru, lub pobrać w formacie .pdf   ze strony tutaj .

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego.

7. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania.

8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h) w której Kupującemu wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupującemu żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedający o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

12. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 7 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 3 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może telefonicznie powiadomić Sprzedającego ( a następnie powinien ten fakt potwierdzić na trwałym nośniku : mailem lub listownie) lub reklamowany towar wraz z pismem określającym dokładnie rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, odesłać na adres siedziby i koszt Sprzedającego.

3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta reklamowanego towaru.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania, żądania ich korekty lub usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dn. 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez INOT-Sławomir Matwijów w ramach www.sklep.inot.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich (SPSK) znajduje się na stronach UOKiK pod adresem:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

 

Zasady RODO obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem
www.inot.pl


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej: RODO) INOT – Sławomir Matwijów jako Administrator danych osobowych Klienta, będącego osobą fizyczną ( osoba, której dane osobowe Administrator uzyskał), podaje do wiadomości:

Dane Administratora
Administratorem danych jest firma INOT – Sławomir Matwijów ul.Powstańców 24a 48-250 Głogówek tel.774373951 e-mail biuro@inot.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (CEIDG), NIP 7491005067, REGON 531003600,

W jakim celu i na jakiej podstawie pobieramy i wykorzystujemy dane:

zawarcia i wykonania umowy w zakresie sprzedaży towarów, dostarczenia lub montażu lub poinformowania kupującego, że może samodzielnie odebrać zamówione towary – podstawa prawna: art. 6 ust 1 b RODO

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) - wystawieniu faktur i/lub innych dokumentów księgowych, dokumentujących zawarte między nami transakcje, min wpłaty zaliczki, dopłaty do zamówienia, wydania towaru – (podstawa prawna: art. 6 ust1c RODO)
b) - udzielaniu odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( podstawa prawna: art. 6 ust1c RODO)

c) - marketingu bezpośredniego, w ramach którego powiadamiamy o ofertach i promocjach, podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes

Przedmiotem przetwarzania Pana/i danych osobowych są

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, ewentualnie adres e-mail

Odbiorcami Pana/i danych osobowych są:

a) - obsługa sklepu, pracownicy Administratora,

b) - firmy realizujące usługi zlecone przez Administratora typu: transport, usługi pocztowe lub kurierskie

c) - podmioty świadczące na rzecz Administratora usług doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne czy rachunkowe lub podatkowe oraz informatyczne i marketingowe

d) - podmioty prowadzące działalność płatniczą ( banki, PAYU,dotpay) w celu realizacji płatności, zwrotów i innych rozliczeń

e) - instytucje, które będą przeprowadzać w naszej firmie kontrole – podatkowe, rachunkowe itp.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz na czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych, regulowanych odrębnymi przepisami. Administrator może przechować dane osobowe dłużej, ale stanie się tak w uzasadnionych przypadkach i jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Przysługujące Panu/i uprawnienia do

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie
żądania od Administratora ograniczenia danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przeniesienia do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art.20 RODO)
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) w razie uznania ze przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Z tych praw można skorzystać składając wniosek osobiście w siedzibie naszej firmy lub telefonicznie na numery telefonów 774373951 , 602778895

Głogówek 18-05-2018r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu